עמותת צליאק בישראל
מספר חבר:   תעודת זהות:   
דף הבית | טיפים כלליים | הוראות שימוש | צרו קשר | תקנון האתר
מידע כללי
יעד:

חיפוש המלצות
יעד:
עיר\אזור:
קטגוריה:

תקנון האתר

תקנון ותנאי שימוש באתר "נופשים ללא גלוטן"

כללי

השימוש באתר "נופשים ללא גלוטן" מותנה בהסכמה לתנאים המפורטים להלן. אנא קראו תנאים אלה בעיון. על ידי כניסתכם לאתר הנכם מאשרים את הסכמתכם לאמור בתנאים אלה.
 
בתקנון זה:
"האתר" - אתר "נופשים ללא גלוטן"
"העמותה" - עמותת צליאק בישראל
"תכנים" - מידע, תמונות, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, וכדומה, שיועמדו לרשות הגולשים באתר.
 
זכויות באתר

כל הזכויות בתכנים המופיעים באתר אשר מקורם בעמותה ו/או מטעמה ו/או שהועברו אליה, לרבות זכויות יוצרים, זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר, שייכים במלואם לעמותה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל הזכויות בעיצוב האתר ובאופן העיבוד וההצגה של התכנים באתר שייכות במלואן לעמותה.
 
התכנים באתר נועדו לשימושו האישי של המשתמש בלבד, ואין לעשות בהם שימוש אחר כלשהו, לרבות שימוש מסחרי. אין להעתיק, לשכפל, להעתיק ו/או להדפיס תכנים כלשהם מהאתר לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי, בלא קבלת הסכמתה של העמותה, בכתב ומראש.
 
שימוש באתר

השימוש באתר פתוח לחברי העמותה בלבד.

השירותים והתכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) בהתאם להחלטת העמותה, ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העמותה בגין תכונות של השירותים והתכנים באתר, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכי המשתמש, או התגובות שיעורר הפרסום באתר. השימוש בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר, יעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.
 
השימוש באתר פתוח לחברי העמותה בלבד.
 
העמותה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים המתפרסמים באתר: תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של המשתמשים באתר ולא תהא אחראית לכל נזק, הפסד, אובדן רווח, אי נוחות, תשלום, הוצאה, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים המתפרסמים באתר.
 
ידוע למשתמש כי תכנים המוצגים באתר בכלל, ותכנים שמקורם במשתמשים אחרים בפרט, אינם בגדר ייעוץ מקצועי. העמותה אינה אחראית לתכנים אלו ולתוצאות, ישירות או עקיפות, העלולות להיגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב פעולה בהתבסס על תכנים אלו. על המשתמש חלה אחריות המלאה והבלעדית לפעולותיו ולתוצאותיהן.
 
הקישורים לאתרים אחרים מתוך האתר נועדו לנוחיות המשתמש בלבד, ואין העמותה אחראית לתוכנם של אתרים אלה, מהימנותם או תקינותם. הכניסה לאתרים כאמור והשימוש בתכנים המופיעים בהם הינם באחריות המשתמש בלבד. הימצאות קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה אמין, מהימן, מלא או מעודכן.
 
מבלי לגרוע באמור לעיל העמותה לא תהא אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתרים כאמור ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים.
 
פרסום תכנים באתר

באתר מוצגים תכנים, המלצות, תמונות ותגובות שנמסרו לאתר על ידי גולשים לצורך הצגתם באתר במסגרת כתבות, דיווחים, טיפים, תגובות לכתבות וכדומה.
אין לפרסם באתר תכנים כלשהם, לרבות טקסטים, הודעות, תמונות או קישורים, שהינם אחד מאלה:
  • תכנים הפוגעים ברגשות הציבור, או המהווים הוצאת לשון הרע, או המהווים הפרה כלשהי של החוק, או המעודדים ביצוע עבירה או עוולה, תכנים פוגעניים, בעלי אופי מיני בוטה, גזעניים או הפוגעים בפרטיות;
  • תכנים אשר הזכויות בהם אינן שייכות למפרסם.
  • תכנים המכילים וירוסי מחשב כלשהם.
  • תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו.
כל המלצה כפופה לאישור העמותה טרם פרסומה. אין צורך לשלוח המלצה יותר מפעם אחת. העמותה תעשה כמיטב יכולתה בכדי לאשר המלצות תוך 24 שעות ממועד הוספתן לאתר. העמותה אינה יכולה לבצע שינוי כלשהו לתוכן ההמלצה, אלא רק לשנות את סיווגה (למשל ממדור "חנויות" למדור "מסעדות"), וכן את העיר שאליה שוייכה ההמלצה. גם טעויות כתיב וניסוח, למשל, אינן ניתנות לשינוי ולתיקון על ידי העמותה. לכן, אם כתבתם המלצה, ואתם מבקשים לתקנה, אנא תשלחו אלינו את ההמלצה בשנית וכן שלחו אלינו מייל לכתובת office@celiac.org.il.
 
על המשתמש לנהוג משנה זהירות במסירת פרטים אישיים, כגון כתובות מספרי טלפון וכיוצ"ב.
 
העמותה רשאית לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים את התנאים דלעיל, כולם או חלקם, ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאמור בכל עת.
 
הגולשים השולחים את החומרים למערכת האתר לצורך הצגתם מצהירים בזאת כי:
  • כל החומרים אשר נשלחים לאתר הם באחריותם המלאה, מדוייקים ונכונים במידת האפשר וללא הפרות זכויות יוצרים השייכות לאחרים.
  • ידוע להם כי התכנים הנמסרים על-ידם לפרסום באתר יהיו חשופים למשתמשים אחרים, ולא ניתן לצפות אלו תגובות יתקבלו ואת אופיין. העמותה לא תישא באחריות כלשהי לתגובות כלשהן לתכנים מטעם גולשים או לכל תוצאה שתגרם בעקבות תגובות כאמור.
  • ידוע להם כי עליהם לנהוג משנה זהירות במסירת פרטים אישיים, כגון כתובות מספרי טלפון.
  • הם הבעלים לכל הצילומים שנשלחו על ידם לאתר וכי לא שלחו לאתר כל צילום תוך הפרת זכויות של צלמים אחרים.
  • כי יש בידי מערכת האתר (ועל פי שיקול דעתה הבלעדי) לפסול, לשנות ו/או לערוך כל תוכן הנשלח לאתר לפני פרסומו.
  • הם מתירים למערכת האתר להשתמש בחומרים לכל מטרה שהיא ומוסרים את זכויות היוצרים לתכנים ו/או לתמונות שנשלחו לאתר לצורך זאת.

למען הסר ספק, העמותה אינה אחראית לתכנים הנמסרים לאתר על ידי משתמשים, ואינה מתחייבת כי הם מלאים, נכונים, מדוייקים או עונים על ציפיות המשתמש. בנוסף, העמותה אינה אחראית לתכנים, למודעות ולהצעות מסחריות המתפרסמים באתר, או לכל תוצאה עקב הסתמכות עליהם או שימוש בהם.
 
פרסומות ומידע מסחרי

באם יועלו לאתר תכנים המהווים פרסומות ומידע מסחרי מטעמם של מפרסמים שונים. העמותה לא תהא אחראית לתוכן הפרסומות והמידע הפרסומי שבאתר, והאחריות הבלעדית לתוכנם חלה על המפרסמים. אין בהצגתם באתר משום המלצה או עידוד לרכישת שירותים או מוצרים המפורסמים באתר.
 
סמכויות העמותה וזכויותיה

העמותה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו, תוכנו, היקפו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש. למשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העמותה בקשר לכך.
 
העמותה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי העמותה או מפני נזקים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי תקשורת, אצל העמותה או מי מספקיה, או ייפגע מכל סיבה אחרת, והעמותה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכדומה שייגרמו למשתמש עקב כך.
 
העמותה אינה אחראית לכל אובדן של מידע או תכנים כלשהם שייגרם מסיבה כלשהי.
 
העמותה תימנע ממסירת פרטים אישיים של משתמש לצדדים שלישיים, אלא אם העמותה תהא חייבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה הליכים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות של המשתמש. במקרה זה תהא העמותה רשאית למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען כי נפגע מפעולת המשתמש או בהתאם להוראות צו שיפוטי.
 
העמותה רשאית להשתמש בפרטי משתמש לצורך שיפור השירותים המוצעים באתר, וכן לצורך יצירת קשר עם המשתמש. העמותה לא תעביר למפרסמים מידע שעלול לזהות משתמש באופן אישי, אלא אם יאשר הסכמתו לכך.
 
העמותה רשאית להפסיק את השימוש שעושה משתמש כלשהו באתר אם המשתמש לא יעמוד בתנאי השימוש, כולם או חלקם.
 
המשתמש ישפה את העמותה, או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו למי מהם, לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט כתוצאה מהפרת תנאי שימוש אלה, כולם או חלקם, או כתוצאה מתביעה או דרישה של צד ג' כלשהו בקשר עם שימוש באתר על ידי המשתמש.

שונות

תנאי שימוש אלה מתווספים לכל הוראות תקנון או תנאי שימוש אחרים המצוי באתר ובמקרה של אי התאמה, יגברו תנאי שימוש אלה. העמותה רשאית לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. העמותה תפרסם את התנאים החדשים, ותחילת תוקפם יהיה במועד פרסומם.
 
על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באיזור תל-אביב יפו.

פרטי התקשרות

עמותת צליאק בישראל
ת.ד. 1623, רמת גן 52116
טלפון: 03-6781481
 

עודכן
כל הזכויות שמורות לעמותת צליאק בישראל 2021 בניית אתר: איציק ששון